Μενού Κλείσιμο

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Διοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και στο ΚΕΔΑΣΥ Νομού Θεσπρωτίας τα έτη 2023 και 2024, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34/2477/14.12.2022 (6ΙΒΜ7Λ9-ΘΛ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Διοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και στις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ Θεσπρωτίας, διάρκειας δύο ετών 2023 και 2024 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σε ευρώ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 123.500,00€ ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. (24%).

Πατήστε:

  • εδώ για να δείτε τη σχετική διακήρυξη (μορφή αρχείου pdf)
  • εδώ για να δείτε την αντίστοιχη περίληψη (μορφή αρχείου pdf)
  • εδώ για να δείτε την ορθή επανάληψη επί της διακήρυξης
  • εδώ για να δείτε τις απαντήσεις επί ερωτημάτων της διακήρυξης
  • εδώ για να δείτε το έγγραφο που αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στην εν λόγω διακήρυξη και
  • εδώ για να δείτε την απάντηση επί των ερωτημάτων για τη διακήρυξη
  • εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως νέα ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 24η Ιανουαρίου 2023 και ώρα: 09:00