Μενού Κλείσιμο

Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας το έτος 2023 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

H Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ: 189189/22651/01.12.2022
εκδοθείσα Απόφαση πολυετούς έγκρισης δαπάνης και την με αριθμ. πρωτ: 190752/22806/05.12.2022
Βεβαίωση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας,
για τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ το οικονομικό έτος 2023 (σύμφωνα με την αριθμ.
31/2239/22-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου), προτίθεται να προβεί
στην ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών διακίνησης της επείγουσας
αλληλογραφίας όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων, εντός και εκτός του Διοικητηρίου της ΠΕ
Θεσπρωτίας καθώς επίσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Θεσπρωτίας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  • Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)
  • Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο οικονομικής προσφοράς (μορφή αρχείου xls)
  • Πατήστε εδώ για να δείτε την τεχνική προσφορά – φύλλο συμμόρφωσης (μορφη αρχείου doc)