Μενού Κλείσιμο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ)

για την ανάδειξη εργολάβου/ων για την υλοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), σε Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα εντός χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2022 (CPV: 90922000-6). Προϋπολογισμός: 105.866,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%  (93.687,08 € χωρίς Φ.Π.Α.)  (Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής)  Α/Α Συστήματος: 160625

Προκειμένου να δείτε την περίληψη της διακήρυξη πατήστε εδώ (μορφή αρχείου pdf)  και εδώ (μορφή αρχείου pdf) για να δείτε την τελική διακήρυξη.