Μενού Κλείσιμο

Μεταφορά μαθητών

2η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών.


Για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2023-2024, με δικαίωμα παράτασης (ήτοι έως
31.12.2024) προϋπολογισμού έως 100.675,00 € άνευ Φ.Π.Α (113.762,75 € με Φ.Π.Α. 13%)
CPV: 60130000-8 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών).

πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)