Μενού Κλείσιμο

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 178958»

Κατ΄ εφαρμογή της σχετικής διάταξης της εν θέματι διακήρυξης η οποία προβλέπει την παράταση της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, παρατείνουμε την προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και ορίζουμε ως νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
την 17/ 1/ 2023 και ώρα 23.59.

Πατήστε εδώ για να δείτε το υπ.αρ. 3826/533  11/1/2023 σχετικό έγγραφο της Π.Ε. Θεσπρωτίας