Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της αριθμ. Πρωτ. οικ. 76617/8691/05-07-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών προς κάλυψη των αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕΘ για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), λόγω μη υποβολής οικονομικών προσφορών από ενδιαφερόμενους φορείς ,η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκείς ανατιμήσεις, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την ενεργειακή κρίση, με την κρίση στην Ουκρανία , και των συνεχιζόμενων συνεπειών του
COVID -19 , επαναπροκηρύσσει τα κάτωθι είδη μειώνοντας τις αρχικές ποσότητες και εμμένοντας στους ίδιους όρους .

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (αρχείο pdf)